Seldevykh di famiglia

Xeрнomoрckaя ceльdь

Seld di Chernomorskaya. Prokhodnaya pesca. Zakhodit in Danubio, Prut, Dniester, seld di dunaiskaya Specialmente distinto. Realizza lunghezza 37 cm, masse - 400 g. Mangia crustacea e pesce.

tюльka, khльka

Tiulka, o kilka.Prokhodnaya marino o presnovodnaya. Lunghezza approssimativamente 9 cm, massa - 5 g. Mangia zooplanktonom. Prenda da griglia-malyavochnikami ed udochkoi - su motylya, verme.